شرکت پُست سریع کابل آریانا

شرکت خدمات پُست سریع کابل آریانا:

ادرس دفتر مرکزی: ولایت ننگرهار شهر جلال آباد.

دفتر کابل: چهاراهی ملک اضغر داوودزی بسنس سنتر

شماره تماس: 0781992981.