جواز و جواز نامه

اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) برای متقاضیان، جوازهای خدمات پُستی را به دو کتگوری با عقد موافقت نامه و صدور اجازه نامه فعالیت با مشخصات ذیل صادر می‌نماید.

1، جواز عرضه خدمات پُست داخلی و بین المللی: با پرداخت مبلغ (20) هزار دالر امریکائی و یا معادل آن به افغانی منحیث قیمت جواز و ارایه مبلغ (10) هزار دالر امریکائی و یا معادل آن به افغانی تضمین بانکی و پرداخت 15% کمیشن از عواید ناخالص به حساب واردات دولت، ایجاد دفاتر پُستی در مرکز و ولایات جهت دسترسی شهروندان به خدمات پُستی.  

2، جواز عرضه خدمات پُستی داخلی: با پرداخت مبلغ  (10) هزار دالر امریکائی و یا معادل آن به افغانی منحیث قیمت جواز و ارایه مبلغ (5) هزار دالر امریکائی و یا معادل آن به افغانی تضمین بانکی و پرداخت 15% کمیشن از عواید ناخالص به حساب واردات دولت، ایجاد دفاتر پُستی در مرکز و ولایات جهت دسترسی شهروندان به خدمات پُستی.    

 که براساس درخواستی متقاضی و پس از بررسی مارکیت پُستی و توانایی متقاضی از لحاظ مسایل تخنیکی و مالی و منظوری صدور جواز توسط مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صادر می‌گردد. البته صدور آن از 1 الی21 روز را بادرنظرداشت ارایه اسناد توسط متقاضی در جریان پروسه توزیع جواز در بر میگیرد که میعاد اعتبار جواز های پُستی برای (5) سال بوده و با پرداخت 50% اصل قیمت جواز برای دوره 5 ساله دیگر قابل تمدید میباشد.