تی ان تی، فدکس

شرکت بین المللی تی ان تی، فدکس

آدرس دفتر مرکزی: شهر نو مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران.

شماره تماس خدمات مشتری: 0202200266.