شرکت خدمات پُست سریع ایروپارسل

شرکت خدمات پُست سریع ایروپارسل:

آدرس دفتر مرکزی: کابل ننداری.

شماره تماس:078606065