افغان پُست

افغان پُست

شماره تماس: 0093202101270

ایمیل: info@afghanpost.gov.af