شرکت خدمات پُست سریع نی

شرکت خدمات پُست سریع نی:

آدرس دفتر مرکزی: کارسته سه کوچه مسجد ازبیک ها.

شماره تماس: 0772813032.