در باره اپرا

اداره تنظیم خدمات پُستی  افغانستان (اپرا) به عنوان یک اداره پالیسی ساز و نظارت کننده مارکیت پُستی کشور بیش از یک دهه قدامت داشته که در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فعالیت دارد.

اداره اپرا عرضه کننده گان و متقاضیات خدمات پُستی را در چارچوب قوانین و مقررات نافذه کشور تشویق و حمایت نموده، نظارت از نحوه فعالیت ها و چگونگی عرضه خدمات پَستی توسط عرضه کننده گان در مارکیت پُست کشور از وظایف اصلی این اداره میباشد.

خدمات پُستی در افغانستان با بیش از 150 سال سابقه در طول مدت زمان با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو بوده است.

هم اکنون در جنب شرکت دولتی افغان پُست بتعداد 10 شرکت خصوصی در مارکیت پُست نیز فعالیت دارند که بشمول شهر کابل، در اکثر ولایات کشور خدمات پُستی را برای هموطنان عزیز مان مانند انتقال بسته های تجارتی، پارسلات، بسته های کوچک، تحایف، اوراق مطبوع، خدمات اخذ ویزا، تصادیق اسناد و غیره مواردیکه ماهیت خدمات پُستی را داشته باشد ارایه مینمایند.

دیدگاه اداره:

چارچوب حقوقی به منظور ارایه خدمات موثر، مطمئن و با کیفیت پُستی با در نظر داشت زیر بنا دیجیتالی.

ماموریت اداره:

توسعه سکتور پُستی برای دسترسی به خدمات سراسری، تأمین فضای رقابتی، تأمین منافع مشتریان و عرضه کننده گان، جلب و حمایت سرمایه گذاری، نظارت از مارکیت و معیاری سازی سیستم خدمات پُستی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی.