تماس با ما

اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان ( اپرا )

34.55574731862, 69.207172660935

معلومات برای تماس

محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
+93202106012
contact@apra.gov.af