دکابل آریانا چتک پوست شرکت:

دکابل آریانا چتک پوست شرکت:

پته: مرکزی دفتر ننګرهار ولایت او کابل د ملک اصغر څلور لارې ، د داوودزی  سنتر مرکز ،

داړیکې شمیره: 0781992981.