شرکت خدمات پُست سریع باختر

شرکت خدمات پُست سریع باختر:

آدرس دفتر مرکزی: چهاراهی ملک اضغر، گلبهار سنتر منزل جهارم.

شماره تماس خدمات مشتری: 0794730618.