دنی چتک پوست شرکت

دنی چتک پوست شرکت:

پته: د ازبک جومات کوڅه کارته سه.

داړیکې شمیره: 0772813032