د تی ان تی فدکس نړیوال پوسټی خدماتو شرکت

د تی ان تی فدکس نړیوال پوسټی خدماتو شرکت

پته: د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مخې ته نوی ښار
د پیرودونکي خدماتو داړیکې شمیره 0202200266