پیام رئیس

با آنکه نیاز روز افزون بشر و بدهبستان های جوامع بشری در یک جهان معاصر و عمدتاً به شکل الکترونیک صورت می­پذیرد، اما پُست و خدمات پُستی در این عصر هم­چنان رو به گسترش است؛ به نحوی که این سکتور دیگر نه فقط یک پاکت که خدمات متکثر و آنچه نیاز مبرم جوامع بشری است را در بر می­گیرد. به بیان دیگر امروزه، پُست نه یک ضرورت اجتماعی که یک شاه­رک اقتصادی برای همگرایی کشورها محسوب می­گردد.

     در افغانستان نیز خدمات پُستی با قدامت حدوداً 150 ساله اش، به­عنوان یک سکتور با اهمیت اجتماعی و اقتصادی در کشور رو به افزایش است؛ هرچند که این سکتور هنوز نیازمند حمایت همگانی است. این در حالیست که اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) از بدوِ تأسیس تاکنون بسانِ یک اداره پالیسی­ساز و نظارت­کننده در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به فعالیتهای حقوقی، سکتوری و نظارتی خویش پرداخته است. این اداره، عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات پُستی را در چهارچوپ قوانین ومقررات نافذۀ کشور تشویق و حمایت نموده؛ نظارت از نحوۀ فعالیت ها و چگونگی عرضه خدمات پُستی توسط عرضه کنندگان در مارکیت از وظایف اصلی ادارۀ اپرا می باشد.

     در حالیکه که جهانِ پس از بحران همه­گیری کرونا "کووید19" کماکان نفس تازه­ای میکشد، بر علاوۀ تلفات میلیونی انسانی، بنگاه­ها و سیستم های اقتصادی در جهان را نیز به رکود فرو برده است؛ در افغانستان نیز این امر تأثیرات شگرفی را در دستگاه­ اقتصادی کشور رونما کرده است. به رغمِ آن رهبری اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) به تأسی از مادۀ دهم قانون اساسی کشور و رویکرد متساهل دولت جمهوری اسلامی افغانستان به سکتور خصوصي، همچنان تسهیلات لازم بمنظور حمایت، تشویق، تقویت و انکشاف تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار را فراهم می­نماید. از آنجا که سکتور خصوصي عرضۀ خدمات پستی در افغانستان از حدود نزدیک به دو دهه فعالیت دارد، تا کنون به تعداد 11 شرکت خصوصي پُستی از این اداره جواز عرضۀ خدمات پُستی دریافت نموده که عملاً به ارائه خدمات مربوطه مبادرت می­ورزند.

     پالیسي وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بطور عام و ادارۀ تنظیم خدمات پستی (اپرا) بصورت خاص ایجاب می نماید تا زمینۀ رقابت سالم میان عرضه کنندگان خدمات پستی در زمینۀ تطبیق نرخنامه های قابل استطاعت برای هم­وطنان عزیز مان، کیفیت در ارایۀ خدمات مزبور، سرعت و مصئونیت ارسالی های پُستی که متضمنِ انکشاف مارکیت و بهبود عرضه خدمات خواهد بود، بیشتر از پیش تأمین گردد.