د افغان پُست دولتی شرکت

د افغان پُست دولتی شرکت

0093202101270 داریکی شمیره

info@afghanpost.gov.af