د ایکسپو چتک پوست شرکت( یو پی اس):

د ایکسپو چتک پوست شرکت( یو پی اس):

پته: حاجی یعقوب نوی ښار ، دجمیل کرزی کوڅه.

داړیکې شمیره: 0770336412.