د دی اچ ال نړیوال پوسټی خدماتو شرکت

د دی اچ ال نړیوال پوسټی خدماتو شرکت

پته: شش درک

د پیرودونکي خدماتو داړیکې شمیره 0797588588