دباختر چتک پوست شرکت

دباختر چتک پوست شرکت:

آدرس دفتر مرکزی: د ملک اصغر څلور لارې ، د ګلبهار سنتر مرکز ، ځلورم پور

د پیرودونکي خدماتو داړیکې شمیره: 0794730618