پُست سریع باختر

 

پُست سریع باختر 

 

شرکت پُست سریع باختر در سال 2000 میلادی توسط داکتر محمد هاشم وهاج در شهر کابل ایجاد گردید .

این شرکت با کمپنی OCS جاپانی قرار داد دارد که تمام مراسلات خود را از طریق پشاور به نماینده گی کمپنی متذکره انتقال میدهد و از  آنجا به سایر نقاط جهان منتقل مینماید .

پُست سریع باختر در ولایت های کابل ، ننگرهار و هرات دفاتر پُستی دارد .

شرکت پُست سریع باختر به اخذ مراسلات مکتوب، پستکارت ، بسته های کوچک و پارسلات در سرویس ملی و بین المللی مصروف عرضه خدمات پُست سریع میباشد .