افغان پُست

  افغان پُست عرضه کننده خدمات پُستی همگانی و اکسپرس.

در افغانستان ارتباطات نوین پُستی ، برای اولین بار در زمان امیر شیر علی خان درسال 1871 میلاتی بوجود آمد. اولین مجموعه تیکت های پُستی (تمبر) افغانستان که به کله شیر معروف بود نیز در همین زمان به ارزش یک شاهی و یک صنار به چاپ رسید.

فعالیت های پُستی در دوره نادر خان دوباره سرعت گرفت و درسال 1928 افغانستان به عضویت اتحادیه بین المللی پُست در آمد.

در این دوره برای اولین بار ارسال هوائی بسته های پُستی به خارج از افغانستان اغاز شد.

افغان پست با قدمت یک قرن همیشه مشتریان خود را مورد حمایت قرار داده و در تمام خدمات خود نازلترین نرخ های رقابتی را توأم با سهولت های لازم و بهترین کیفیت مطابق تقاضای شان پیشکش مینماید.

افغان پُست از طریق روزنه های مختلف ترانزیتی چون دهلی ، دوبی و استانبول ارسالات بین المللی شما را به تمام مقاصد جهان از طریق خدمات ذیل با مصئونیت تام میرساند.

  • خدمات پارسل بین المللی : الی 30 کیلو گرام با سهولت های تعقیب و پیگیری از هر قدمه دوران و ارایه معلومات سریع در مقابل در خواست های شما نسبت به پارسلات مربوط.

 

  • خدمات بسته های کوچک بین المللی : الی 2 کیلو گرام با سهولت پیگیری آنلاین . شما میتوانید برای عزیزان خویش در سراسر جهان تحایف، اسناد و البسته باب مورد نیاز و علاقه شان را در مقابل پرداخت  اندک انتقال دهید.

 

  • شاهین پُست ( EMS ) Express Mail Service) : نام خدمات بی نظیر پُست سریع بین المللی که شاید تا اکنون در سطح کشور بهترین کیفیت و نازلترین نرخ آن تجربه نشده باشد.

با داشتن 463 باب پُسته خانه فعال در سراسر کشور با داشتن خدمات متنوع در خدمت مشتریان قرار دارد .