شرکت های عرضه کننده خدمات پُستی

افغان پُست

تی ان تی

دی اچ ال

فدکس

پُست سریع باختر

نی