قوانین

قانون پُست

قانون اساسی افغنستان

قانون گمرکات

قانون سرمایه گزاری خصوصی