ساختار تشکیلاتی

ساختار تشکیلاتی  اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان  (اپرا)