وظایف و صلاحیت ها

وظایف اصلی اداره

  • وضع معیار ها و طرزالعمل های کاری برا ی عرضه کننده گان خدمات پُستی اعم از ( آپریتر و کوریر ها ) در مطابقت به قوانین کشور.
  • تأمین روابط بهتر مسلکی عرضه کننده گان خدمات پُستی .
  • نظارت از تطبیق قانون ، مقررات ،ستندرد ها و طرزالعمل های داخلی و بین المللی پُست.
  • رسیده گی به شکایات مشتریان پُستی .
  • نظارت دوامدار از مارکیت پُستی در کشور.
  • جمع آوری گزارشات ماهوار از فعالیت های عرضه کننده گان خدمات پُستی.
  • جمع آوری مکلفیت های مالی شرکت های پُستی و تحویلی آن به حساب مربوط.
  • حل منازعات مسلکی بین شرکت ها توسط اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) و در صورت دوام محول نمودن قضیه به محکمه مربوط.