از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

از روز جهانی پست طی محفلی در کابل تجلیل به عمل آمد :

در محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت برگزار گردیده ﺑﻮﺩ، محمد فهیم هاشمی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺕ ﻭﺗﻜﻨﺎﻟﻮﮊﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ در پیامی تاکید کرده است که این وزارت، تلاش دارد تا ﺳﻴﺴﺘﻢ خدمات پستی در کشور را ﻧﻴﺰ دیجیتلی سازد. ﻭﻱ همچنان ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﮔﺴﺘﺮﺵ رقابت سالم میان ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺳﻜﺘﻮﺭ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﻜﺸﺎﻑ و ﺑﻬﺒﻮﺩ عرضۀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻤﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ.
رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، رئیس افغان پست، ﻋﻀﻮ بورد اﺩاﺭﻩ ﺗﻨﻆﻴﻢ خدمات پستی افغانستان (اپرا)، وکلای پارلمان، مسولین و ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ های خصوصی پستی، اﺯ دیگر ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻥ اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪاﻡ ﺑﺎاﻟﻨﻮﺑﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ, ﺩﺳﺘﺂﻭﺭﺩﻫﺎی سکتور پست و ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻫﺎﻱ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻛﻨﻨﺪﻩ وزارت را ﺩﺭ زمینه ابراز ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

عضو بورد ادارۀ اپرا ضمن تشریف آوری مهمانان و خجسته باد از این روز به حاضرین، افزود: ادارۀ تنظیم خدمات پُستی افغانستان تاکنون پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را در جهت تسهیل عرضه خدمات، تنظیم و مدیریت درست مارکیت پستی و بهبود و کیفیت خدمات برای هموطنان عزیز مان انجام داده است.
اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان در پرتوی قوانین و مقررات نافذۀ کشور و رهنمود های خردمندانۀ رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان مصمم است تا بمثابۀ تنها ادارۀ پالیسی ساز و نظارت کننده در مارکیت پُستی کشور، از تمامي حقوق متقاضیان و عرضه کننده گان در این سکتور حمایت و تشویق نماید. نظارت از نحوۀ فعالیت ها - چگونگی عرضه خدمات با کیفیت و ﻧﺮﺧﻬﺎی قابل استطاعت پُستی توسط عرضه کنندگان مارکیت، از وظایف اصلی این اداره در چهارچوب وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی می باشد.