سفر کاری هیئت اداره اپرا به ولایت بلخ و ننگرهار

 

هیئات اداره تنظیم خدمات پُستی ( اپرا ) به اساس پلان تدابیری سال مالی 1394 خویش که منظوری آن قبلا" از مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اخذ گردیده بود ، طی برج حوت سال روان عازم ولایات بلخ و ننگرهار شده و از نحوه فعالیت دفاتر ولایتی شرکت های کوریر  و از چگونگی تطبیق ستندرد های (D+1,D+0) مدیریت های عمومی پُست ریاست های محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات متذکره بازدید ، نظارت و بررسی صورت گرفت.

در جریان سفر سمینار یک روزه را به اشتراک کارمندان پُست و کمپنی های کوریر دایر و دو پرزنتیشن توسط محترم رئیس اپرا که در رأس هیت قرار داشت و توسط کارشناس امور عملیاتی تحت عناوین ذیل :

1-       نحوه رفتار با مشتریان و وظایف کارمندان پُست درین راستا.

2-      ستندردهای مصئونیتی  S58 و S59 اتحادیه پُستی.

در رابطه به مصئونیت فزیکی بسته های پُستی و کارمندان پُست و همچنان سایر موارد در مورد خدمات پُستی به کارمندان پُست دولتی و نماینده گان شرکت های کوریر اکسپرس مقیم ولایات بلخ و ننگرهار معلومات ارایه گردید.

در سیمینار یاد شده 30 تن از هر دو ولایت اشتراک ورزیده بودند.

هیئت موظف بعد از سفر گزارشات خویش را در رابطه به کاستی ها ، نواقصات و سایر موارد به مقام محترم وزارت ارایه و بعد از ملاحظه شد مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی جهت رفع کاستی ها و مشکلات موجوده عنوانی مراجع مربوطه جهت اقدامات بعدی ارسال گردید.