جلسه هماهنگی برای تجلیل از نهم اکتوبر روز جهانی پُست

جلسه مشترک هماهنگی با اشتراک شرکت های پُست سریع خصوصی  تحت رهبری معین مالی و اداری وزارت مخابرات برگزار گردید تا ضمن، بحث در مورد دستاوردها و چالش‌های سکتور خدمات پُستی، برای گرامیداشت از روز جهانی پُست به ظور مشترک توسط وزارت مخابرات و سکتور خصوصی آمادگی اتخاذ گردد


 روز جهانی پُست، همه ساله از طرف کشورها با شعار مشترک تجلیل می‌گردد و در این روز، تمام دست اندرکاران مخابرات در مورد فرصت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده شان بحث نموده و راه‌حل هایی را به هدف بهبود خدمات، جست وجو می کنند