توزیع جواز به شرکت عرضۀ کننده خدمات پُستي کابل آریانا