امضاء تفاهم نامۀ همکاری میان ادارۀ تنظیم خدمات پُستی (اپرا) وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی و ادارۀ ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وزارت صنعت وتجارت

امضاء تفاهم نامۀ همکاری میان ادارۀ تنظیم خدمات پُستی (اپرا) وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی و ادارۀ ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وزارت صنعت وتجارت:

بتأسی از حکم شماره 2943 مورخ 1396.10.10 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا مبنی بر «صدور جوازها تحت چتر واحد» و بمنظور ایجاد تسهیلات در ارایۀ خدمات به هموطنان عزیز کشور، تفاهم نامۀ مشترکِ همکاری میان ادارات مزبور منعقد گردید.

 

 

محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانسهای وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به اشتراک سید احمدشاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی، مسئولین وزارت های صنعت وتجارت – مخابرات وتکنالوجی معلوماتی و اصحاب محترم رسانه ها دایر گردیده بود؛ ابتدا محترم سادات معین تخنیکی، پیرامون اهمیت موضوع پرداخته و هدف از انعقاد این تفاهم نامه در پرتوِ حکم فوق الذکر مقام عالی ریاست جمهوری را تعیین تعهدات طرفین در خصوص ایجاد و فعال سازی نمایندگی جواز سکتوري ادارۀ تنظیم خدمات پُستي وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی در ادارۀ ثبت مرکزی وزارت محترم صنعت وتجارت عنوان کرده بر تسریع این همکاریها و هماهنگی های متقابلا تأکید نمودند.
سپس رؤسای ادارات (تنظیم خدمات پُستی افغانستان و ثبت مرکزی ومالکیتهای فکری) بالنوبة صحبت نموده بر همکاری های متقابل و ایجاد هرچه بیشتری سهولتهای لازم در سکتور پُست کشور برای هموطنان عزیز مان وضاحت دادند.