عقد تفاهمنامه عرضه خدمات پُستی با شرکت عبیدالله ابراهیمی گروپ اسمارت سیستم

مروز دوشنبه ۲۱ جوزا سال ۱۳۹۷، طی کنفرانس مطبوعاتی در حالیکه محترم پوهنوال دکتر محمد هادی هدایتی معین مالی و اداری، رؤسا و مشاوران وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشتند، تفاهمنامه عرضه خدمات پستی از سوی محترم پوهنیار حکمت الله الکوزی رئیس اداره تنظیم خدمات پستی (اپرا) و شرکت اسمارت سیستم امضأ گردید.


معین مالی و اداری وزارت طی صحبت خویش در این کنفرانس اظهار داشت که ادارۀ اپرا منحیث یک ادارۀ پالیسی ساز و نظارت کننده سکتور خدمات پستی کشور می باشد که به تأسی از مادۀ دهم قانون اساسی و رویکرد جمهوری اسلامی افغانستان به سکتور خصوصی، تمامی زمینه و امکانات را بمنظور حمایت، تشویق، تقویت و انکشاف تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد فراهم می نماید.

معین مالی و اداری وزارت در ادامۀ صحبت خویش ابراز نمود که سکتور خصوصی خدمات پستی از حدود یک دهه به دینسو در افغانستان فعالیت داشته و تا کنون نزدیک به ده شرکت خصوصی پستی از اداره (اپرا) جواز عرضۀ خدمات پستی را اخذ نموده و به عضویت رسمی مارکیت پستی کشور راه پیدا نموده است.

وی افزود که پالیسی وزارت مخابرات بطور عام و ادارۀ اپرا بطور خاص اینست که زمینۀ رقابت سالم را میان عرضه کنندگان خدمات پستی ایجاد نماید، اینک شرکت Smart System تمام مراحل قانونی را در رابطه به عرضه خدمات پُستی  تکمیل نموده و امروز شاهد امضأ تفاهمنامه با ایشان هستیم.