ختم قران عظیم الشان به مناسبت ماه مبارک رمضان

 

اداره تنظیم خدمات پستی ، به بزرگداشت از ماه مبارک رمضان و نزول قرآن عظیم ایشان درین ماه و بمنظور صلح ، ثبات و خیر وفلاح در کشور و ترقی هرچه بیشتر و بهتر در امورات کاری  ، محفل ختم کلام الله مجید را بتاریخ 21 سرطان 1394 که مصادف است به بیست و پنجم ماه مبارک رمضان در این اداره تدویر نمود ، که در آن بر علاوه رئیس ، اعضای بورد و کارمندان این اداره از شخصیت های روحانی مانند محترم مولوی دین خبر ، حاجی خلیل و عده از قاریان جوان ، مشاورین مقام محترم وزارت ، نماینده گان شرکت های کویر ، آمرانکشافی ریاست پست ، مدیر عمومی گمرک پست وپارسل و جمع کثیری از کارمندان ریاست پست و سایر شعبات وزارت حضور بهم رسانده بودند .

در ختم مخفل ختمانه توسط  یک قاری جوان قرائت و دعائیه توسط محترم مولوی دین خبر خوانده شده به خیر و فلاح مردم مسلمان کشور و صلح آرامش وپایان جنگ و خونریزی  در وطن مان از بارگاه خداوند تمنا گردید .