جلسه مشترك نوبتي اداره تنظيم خدمات پُستي (اپرا) با شركت هاي عرضه كننده خدمات پُستي

جلسه مشترک مورخ 17 سنبله 1393 اداره (اپرا) با مسئولین کمپنی های عرضه کننده خدمات پُستی

 

جلسه نوبتی به اشتراک رياست محترم پست، نماینده گان شرکت های عرضه کننده خدمات پستی ، مديرعمومي گمرك پست و پارسل تحت ریاست محترم انجنیر میر عبدالرحمن "صدری" رئیس اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان بتاریخ 17 سنبله سال روان تدویر یافت .

بعد از ایراد افتتاحیه جلسه رئیس اداره تنظیم خدمات پستی محترم مديرعمومي گمرك پست و پارسل و محترمه معصومه عضو بورد اداره اپرا را كه جديداً تقرر حاصل نموده اند به اشتراك كننده گان معرفي نموده و بعداً مطابق به آجنداء ذيلاً  پرداختند .

  • محترم رئيس (اپرا) در رابطه به ستندرد  عرضه خدمات پست سريع از شركت هاي عرضه كننده خدمات پست سريع خواهان معلومات گرديد كه هريك از شركت هاي عرضه كننده خدمات پست سريع بشمول رياست محترم پست درمورد ستندرد عرضه خدمات پست سريع خويش به اشتراك كننده گان جلسه معلومات ارائيه نمودند .
  • محترم عبيدي عضو بورد (اپرا) راجع به جلسه مشترك كه با د افغانستان بانك به اشتراك مسئولين اجرائيوي بانكها اعم از دولتي و خصوصي به حضور داشت نماينده اين اداره در مقر آنرياست در رابطه به استفاده بانكها از خدمات پستي  داير گرديده بود به اشتراك كننده گان مفصلاً معلومات ارائيه نمودند .همچنان در رابطه به نمايشگاه كه قرار است ازطرف اتحاديه بانكها در ماه اكتوبر 2014 برگزار گردد به كمپني هاي عرضه كننده خدمات پستي معلومات مفصلاً ارائيه نمودند .

 

محترم رئيس اداره تنظيم خدمات پستي افزودند هدف ما از اشتراك كمپني هاي عرضه كننده خدمات پستي در نمايشگاه ياد شده  اين بوده كه خدمات خويش را از طريق طبع و نشر بروشور ها ، كلپ ها از پروسه عرضه خدمات و ساير اوراق تبليغاتي به معرفي گرفته تا باشد كه از عرضه خدمات پستي غير مجاز جلوگيري شده و سبب رشد سكتور پست گردد و اشتراك كمپني ها محترم در همچو نمايشگاه كه از سه بُعد مهم كه عبارت از بُعد تجارتي ، اقتصادي و بانكي بوده ارزشمند توصيف نمودند.

  • در رابطه به طرح و ديزان معبر پستي در گمرك ميدان هوائي كابل  از جانب عضو بورد اپرا معلومات ارائيه گرديد و از كمپني ها تقاضا نمود تا درمورد پيش رفت كار طرح معبر متذكره معلومات ارايئه نمايند كه شركت TNT درمورد به نماينده گي از كمپني ها معلومات ارائيه داشته و افزودند كه طرح ابتدائي آماده گرديده و طي يك جسله بالاي آن بحث صورت خواهند گرفت .
  • در مورد تجليل از نهم اكتوبر كه مصادف است به روز جهاني پست محترم رئيس اپرا به اشتراك كننده گان معلومات ارائيه نمودند و خواهان نظريات كمپني هاي محترم درمورد تجليل از اين روز تاريخي گرديد ، كه بعد از بحث هاي همه جانبه تمام كمپني هاي پستی درمورد تجليل از روز متذكره و سهمگيري شان مانند سال قبل ابراز موافقت نمودند .

جلسه متذکره با نتیجه گیری و جمع بندی مطالب خاتمه یافت .