از هشتم مارچ روز زن تجیلیل به عمل امد

 

از هشتم مارچ 2015 در اداره تنظيم خدمات پستي تجليل بعمل آمد

هشتم مارچ كه مصادف است به روز جهاني زن به نام خداوند(ج)  طي يك محفل ، به  حضور داشت رئيس اداره تنظيم خدمات پستي اعضاي بورد و ساير كارمندان به تاريخ 17 حوت 1393 در اداره  تنظيم خدمات پستي تجليل بعمل آمد :

نخست محترم انجنير ميرعبدالرحمن صدري رئيس اداره تنظيم خدمات پستي در رابطه به هشتم مارچ ، حقوق و جايگاه زن در جامعه صحبت نموده و بعداً تحايف كه از طرف اداره اپرا به مناسب روز زن براي كاركنان طبقه اناث آماده گرديده بود از طرف رئيس اداره اپرا براي ايشان تقديم گرديد .